Mitä yhteistä on jääkäriryhmällä ja asiantuntijatiimillä?

Maastossa etenevä jääkäriryhmä toteuttaa tehtäväänsä ryhmänjohtajan johdolla. Rinta rinnan, toisiaan tukien, tehtävä kirkkaana mielessä.

**
Yrityksissä eletään kevättä. Ja kun puhumme keväästä, tarkoitamme loppuun vietäviä projekteja ja palavereita tiimin kesken. Kulman takana odottaa kesälomakausi, joka päästää asiantuntijat hetkeksi hengähtämään työarjen pyörteistä.

Tiimityötä vai työtä tiimissä?

Parhaimmillaan nämä edellä kuvatut ryhmät tuntevat keskuudessaan vallitsevan me-hengen: yhteenkuuluvuuden tunteen, joka siivittää joukon matkaa kohti menestystä. Pahimmillaan joukossa vallitsee näennäinen yksimielisyys tavoitteesta ja siitä johdetuista tehtävistä. Tämä tilanne lisää pinnan alla kytevää tulehdusherkkyyttä, mistä seurauksena on huonosti voiva ja alisuoriutuva joukko yksilöitä.

Muutosnopeassa ympäristössä yrityksiltä vaaditaan kykyä eheään tiimityöhön ja kehittymiseen. Ei siis ole lainkaan yhdentekevää, millaisen tiimin tulee rakentaneeksi yrityksen menestystä luomaan. 

Sotilastaustaisille henkilöille yhteistyö on sisäänrakennettu taito

Sotilasta leimaa selkeä päämäärä ja asenne saada tehtävät suoritettua onnistuneesti. Yksittäisellä sotilaalla on ymmärrys omasta roolistaan osana suurempaa kokonaisuutta.  Jääkäri tähystää ympäristöä, tukee taistelijaparinsa etenemistä ja edesauttaa omalla panoksellaan koko ryhmän tehtävän toteuttamista.

Jääkäriryhmässä tarvitaan monipuolisia taitoja, ja pienikin yksittäisen jääkärin välittämä tiedonmurunen on tärkeä kokonaiskuvan ylläpitämiseksi. Sotilas ei toimi yksin, vaan osana joukkoa.  Tämän vuoksi yhteistyö on taito, jota kehitetään sotilaan arjessa jatkuvasti. Sotilaalla on vastuu omasta kehittymisestään ja rooli koko joukon kehittäjänä.

"Sotilas ei toimi yksin, vaan osana joukkoa." 

Siviilityömarkkinoilla tämän päivän asiantuntijatyö on usein tiimilähtöistä tieto- ja palvelutyötä. Menestyäkseen yritysten on kyettävä vastaamaan ympäristön, kuten asiakkaiden ja muiden  sidosryhmien, muuttuviin vaatimuksiin. Yritysten uudistumiskyky kumpuaa kulttuurisista tekijöistä sekä henkilöstön kyvystä oppia uutta ja sopeutua muutokseen . Tiimitasolla tiimin jäsenten on oltava valmiita auttamaan toisiaan ja kantamaan vastuunsa tiimin tasavertaisina jäseninä. Tiimityössä jäsenten on oltava oman asiantuntemuksensa tulkkeja ja ympäristön havainnoijia.

Yksilölliset taidot tiimin menestyksen perustana

Tiimin suorituskyvyn perustana on yksilöllisen substanssiosaamisen lisäksi tiimin jäsenten vuorovaikutus-, yhteistoiminta- ja johtajuustaidot. Tiimioppiminen on riippuvainen tiimissä vallitsevasta avoimuudesta ja luottamuksesta sekä sen jäsenten keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Ilman vuorovaikutusta ei tapahdu arvokasta tiedon jalostumista.

Tiimiä muodostaessa on tarkasteltava eri persoonallisuustyyppien ominaispiirteitä ja vaikutusta tiimiin oppivana yksikkönä. On kyettävä näkemään yksittäisten tiiminjäsenten toisistaan eroavaiset heikkoudet, vahvuudet ja motivaatiotekijät.

Vahva tiimi kestää kritiikkiä ja pyrkii kehittymään

Innostavassa ja luottamukseen perustuvassa ilmapiirissä tiimin jäsenet ovat rohkaistuneita tuomaan esille mielipiteitään. Tasapainoisessa tiimissä siedetään kritiikkiä ja eriäviä näkemyksiä. Avoin ja rehellinen dialogi on edellytys tiimin kehitykselle ja tiimin kyvylle ratkaista vaikeita ja monimuotoisia ongelmia.

Yrityksen kannalta pahin skenaario on se, ettei yritys tunnista niitä ominaisuuksia, joita sen työntekijöillä, eli tiiminjäsenillä, on. Toisaalta, mikäli tiimissä ei vallitse luottamuksen kulttuuri, eivät tiimin jäsenten ominaisuudet ja osaaminen pääse nousemaan esille. On tärkeää, että tiimiin saadaan rekrytoitua jäseniä, joilla on kokemusta tiimityöstä ja itseohjautuvasta työskentelystä. Arjen tiimityössä johtamisen funktiona on ennen kaikkea toimia kehityksen mahdollistajana. 

Vaali monipuolisuutta tiimin muodostamisessa

"Hyvän tyypin" ja tiiminjäsenen etsinnässä on perusteltua katsoa CV:tä syvemmälle. Rekrytointien näkökulmasta tiimin muodostamisessa korostuu osaamisperusteisen kompetenssin, persoonallisuustyypin ja asenteen kartoittaminen. Hyvin johdettu ja ajatuksella muodostettu tiimi on enemmän kuin osiensa summa. Johtajuus- ja yhteistyötaidot ovat kultaa, kun etsitään potentiaalisia kandidaatteja tiimeihin luomaan organisaatioihin menestystä.

Jääkäriryhmää ja asiantuntijatiimiä yhdistää vaatimus yhteen hiileen puhaltamisesta koko joukon menestyksen mahdollistajana. Sotilastaustaiset osaajamme ovat koulutettuja tiimityöhön ja itseohjautuvaan toiminnan kehittämiseen. Monipuolisuus tiimissä avaa uusia näkökulmia ja luo merkittävää kilpailuetua yrityksille.

Olisiko teillä tarvetta päivittää yrityksenne osaamista ja vahvistaa omaa kokoonpanoanne?